Kontrahent

Ikona BIPIkona rodoIkona Portal PracownikaIkona pocztyIkona Grupa JSW25 lat JSK

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 oraz art. 14 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Państwa podmiot oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej umowy jest Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 44-330 przy ul. Górniczej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000017437  (dalej jako: „Spółka”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o. o.  44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Górnicza 1 lub adresem e-mail: [email protected]

3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  • zawarcia umowy,
  • realizacji zawartej umowy,
  • ewidencji i realizacji sprzedaży produktów, usług i towarów (w tym wyrobów akcyzowych),
  • rozpatrzenia reklamacji i skarg,
  • ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) tj. wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. c) – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, art. 6 ust. 1 lit. f) – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz dochodzenia roszczeń bądź ochrony praw Administratora.

4. Odbiorcami  danych   osobowych   mogą  być  podmioty   współpracujące  ze  Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres:

  • obowiązywania zawartej umowy, a po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

7. Osoby wskazane w pkt. 1 mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Osobom wskazanym w pkt. 1 przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 3. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.