Działalność firmy

Ikona BIPIkona rodoIkona Portal PracownikaIkona pocztyIkona Grupa JSW25 lat JSK

Prowadzone działania w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej doprowadziły do uzyskania w dniu 24.07.1998 r. koncesji wydanej na okres 50 lat (wraz z późniejszymi zmianami - Decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2001 r. w sprawie zmian koncesji) na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi.

W 2003 r. Ustawa o transporcie kolejowym koncesję zastąpiła świadectwem bezpieczeństwa wydawanym na okres 5 lat. Spółka pierwsze świadectwo bezpieczeństwa Nr 019/ZI/04 otrzymała 01.04.2004 r., które straciło ważność 22 grudnia 2006 r. Kolejne świadectwo Nr 098/ZI/06 wydane zostało 22 grudnia 2006 r.

Od 10.01.2011 roku firma posiada Autoryzację Bezpieczeństwa - Część A - o Nr PL212110001 wydana została na podstawie Decyzji Prezesa UTK Nr TTN-0211-A-06/2010r. z datą ważności od 10.01.2011 roku (zaktualizowana od 19.11.13 - Nr PL21210130000) do 09.01.2016 roku natomiast Część B o Nr PL 2220120001 z datą ważności do 03.04.2016 roku (zaktualizowana od 04.04.14 - Nr PL2220140000).

W dniu 04.01.2016 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Decyzją DBK-WSZM.41.5.2015.EE wydał ujednoliconą Autoryzację Bezpieczeństwa nr PL2120150009 z datą ważności od 10.01.2016 roku.

W dniu 27.04.2017 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Decyzją DBK-WSZM.410.2.2017.RP wydał ujednoliconą Autoryzację Bezpieczeństwa nr PL2120170000 z datą ważności od 27.04.2017 roku.

Od dnia 27.07.2021 r. obowiązuje Autoryzacja Bezpieczeństwa - PL212021005 wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Obszar zarządzany obejmuje tory stacyjne kopalń: Borynia, Budryk, Jastrzębie, Szczygłowice, Knurów, Zofiówka i Pniówek wraz z przyległymi torami szlakowymi oraz stację zdawczo-odbiorczą Pawłowice Górnicze. Dodatkowo zarządzany jest obszar bocznicy Knurów Zwałowisko, bocznic własności JSW KOKS S.A. : Radlin, Jadwiga i Dębieńsko oraz bocznicy własności WZK Victoria S.A. w Włabrzychu.

Całkowita długość torów (stacyjnych i szlakowych) pod zarządem Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. objętych Autoryzacją Bezpieczeństwa wynosi około 224 km.

Ponadto Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. posiada Świadectwa Bezpieczeństwa :

 • Nr 180/UK/17 dla użytkownika bocznicy Koksowni Przyjaźń w Dąbrowej Górniczej;

JSK Sp. z o.o. jako pełnoprawny Zarząd Kolei prowadzi działalność w zakresie:

 • udostępniania infrastruktury kolejowej i świadczeniu usług kolejowych w terminalach towarowych zlokalizowanych na liniach i bocznicach
 • utrzymania budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej,
 • budowy i remontów układów torowych oraz obiektów kolejowych,
 • wykonywania usług projektowych i ekspertyz,
 • usuwania skutków szkód górniczych,
 • prowadzenia działalności szkoleniowej, promocyjnej i innowacyjnej.

Posiadana przez Spółkę Autoryzacja Bezpieczeństwa jest dokumentem stwierdzającym, że spółka spełnia wymogi ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28.03.2003 r. ( tekst jednolity Dz.U.2020.1043 z dnia 15 czerwca 2020 r póź. zmianami).

Zarządca Infrastruktury kolejowej ma obowiązek zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających:

 • bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;
 • bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych;
 • ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska.

Dlatego Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. sukcesywnie podnosi jakość infrastruktury kolejowej poprzez wykonywanie remontów, modernizację i inwestycje oraz poprzez właściwe jej bieżące utrzymanie.

Stan posiadanej infrastruktury jest dla Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. jednym z najważniejszych mierników jakości świadczonych Przewoźnikom usług, ponieważ od jakości infrastruktury zależy bezpieczeństwo i prawidłowa organizacja prowadzonego ruchu kolejowego.

Spółka prowadzi współpracę w zakresie udostępnienia linii kolejowych z wieloma Przewoźnikami oraz innymi Zarządami Kolei.

W ramach realizacji swojego zakresu usług Spółka:

 • prowadzi szkolenia dla pracowników służb kolejowych,
 • organizuje egzaminy, kursy, egzaminy kontrolne i specjalistyczne.

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. posiada własną Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego do przeprowadzania specjalistycznych egzaminów kwalifikacyjnych, weryfikacyjnych oraz kontrolnych dla stanowisk związanych bezpośrednio z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych tj. manewrowego, ustawiacza i zwrotniczego.

Od 2002 r. Spółka jest członkiem Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.

Od 2004 do 2017 roku Spółka była członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Od 2006 do 2017 roku Spółka była członkiem Forum Kolejowego Railway Bussines Forum.

Od 2013 do 2017 roku była członkiem Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei.