Compliance

Ikona BIPIkona rodoIkona Portal PracownikaIkona pocztyIkona Grupa JSW25 lat JSK

Compliance

Compliance to ogół środków zmierzających do zapewnienia zgodności podejmowanych przez organizację działań z normami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania. Działania podejmowane przez Grupę JSW w ramach funkcji compliance służą ograniczaniu możliwości wystąpienia strat finansowych i reputacyjnych oraz odnoszą się do najlepszych praktyk w tym zakresie.

  • file iconSystem Compliance - broszura informacyjnaFormat: pdf | 5 MB
  • file iconKodeks Etyki GK JSW S.A.Pozycja Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej JSW wiąże się z ogromnym etycznym zobowiązaniem, a w szczególności znaczący jest obowiązek kształtowania odpowiedzialnych i etycznych wzorców zachowań. Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej JSW jest zbiorem obowiązujących norm i wartości na każdym stanowisku i szczeblu w całej Grupie Kapitałowej JSW. Kodeks Etyki stanowi podstawowe narzędzie wspierające kształtowanie pożądanych zachowań oraz egzekwowanie ewentualnych naruszeń przyjętych norm etycznych. Stanowi on jednocześnie politykę etyczną, antydyskryminacyjną i po części antykorupcyjną JSW. Ustanawia procedury dotyczące zgłoszeń naruszeń i nieprawidłowości, nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy, zdrowia klientów i osób postronnych, bezpieczeństwa środowiska naturalnego, praktyk nieuczciwej konkurencji oraz prób zamaskowania któregokolwiek z powyższych. Daje on szanse wszystkim pracownikom, niezależnie od zajmowanego stanowiska, zgłaszania problemów na wysokim szczeblu. Jako Grupa JSW pragniemy dołączyć do światowej czołówki pod względem odpowiedzialności korporacyjnej, przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska oraz zapobiegania korupcji i powstawaniu nadużyć zarówno w Grupie JSW, jak i jej otoczeniu. W konsekwencji utworzony został uniwersalny adres mailowy [email protected] wykorzystywany do bieżącej komunikacji w kwestiach etycznych. Komunikacja ma służyć przekazywaniu informacji w zakresie pojawiających się naruszeń Kodeksu, zaistnienia zjawisk istotnych z punktu widzenia etyki, a nie ujętych w kodeksie oraz sugestii co do usprawnienia procedur obowiązujących w spółce. Przekazywane sugestie i zgłoszenia mają charakter poufny.Format: pdf | 6 MB
  • file iconPolityka Antykorupcyjna GK JSW S.A.Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jako podmiot, którego akcje są przedmiotem zorganizowanego obrotu na GPW w Warszawie podlega określonym rygorom regulacyjnym oraz pozostaje zobowiązana do wdrażania i stosowania określonych standardów działania. Ustanawiając Politykę antykorupcyjną wpisujemy się w owe standardy wychodząc jednocześnie naprzeciw najlepszym praktykom rynkowym. Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW jest jednym z elementów systemu compliance. Określa ona zasady i obowiązki pracowników związane z przeciwdziałaniem wystąpienia zjawisk korupcyjnych. Dokument ten jest afirmacją zasad określonych m.in. w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej poprzez ich uwypuklenie i odniesienie do zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Zaliczyć do nich można m.in. bezwzględną zgodność z prawem, zasadami uczciwej konkurencji oraz dobrymi obyczajami, a przede wszystkim wskazanie braku tolerancji dla wszelkich form korupcji niezależnie od tego, czy mają one miejsce w sektorze publicznym, czy prywatnym i niezależnie od tego, czy przynoszą lub mogłyby przynieść korzyść Spółce, jej pracownikom, kontrahentom, partnerom biznesowym. W dokumencie propagowany jest zakaz przekazywania i przyjmowania jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych lub też ich obietnicy. W szczególności zakazane jest przyjmowanie oraz przekazywanie jakichkolwiek prezentów i zaproszeń na rzecz i od funkcjonariuszy publicznych. Przyjęcie Polityki Antykorupcyjnej Grupy Kapitałowej JSW wpisuje się w „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.Format: pdf | 4 MB
  • file iconPolityka praw człowieka Grupy Kapitałowej JSW Polityka praw człowieka Grupy Kapitałowej JSW jest uzupełnieniem Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej JSW. Przedmiotem Polityki jest deklaracja GK JSW w zakresie przestrzegania praw człowieka oraz usystematyzowanie zasad zapewniających poszanowanie praw człowieka. Podstawą regulacji są kluczowe wartości mające na celu poszanowanie praw człowieka oraz zapobiegania sytuacjom, w których działania podejmowane przez GK JSW pośrednio czy tez bezpośrednio naruszałyby prawa człowieka. Realizacja Polityki przejawia się w przestrzeganiu zasad dotyczących praw człowieka, umożliwieniu zgłaszania nieprawidłowości (również tych dotyczących praw człowieka), uwzględnianiu kwestii przestrzegania praw człowieka w relacjach z partnerami biznesowymi, angażowaniu się w społeczne działania, które bezpośrednio lub pośrednio wpisują się w realizację praw człowieka.Format: pdf | 4 MB
  • file iconProcedura Zgłaszania Nieprawidłowości w GK JSW S.A.Zapewnienie możliwości zgłaszania informacji o nieprawidłowościach stanowi część kultury organizacyjnej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i jest wyrazem troski o jej dobro, jak również całej Grupy Kapitałowej JSW. Procedura zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej JSW wprowadza jednolite zasady dokonywania zgłoszeń w sprawach potencjalnych nieprawidłowości w GK JSW. Samego zgłoszenia można dokonać osobiście (na rzecz komórki compliance lub właściwego miejscowo koordynatora compliance) lub za pośrednictwem uniwersalnego adresu e-mail [email protected], bądź dedykowanych adresów e-mail dla poszczególnych spółek, zgodnie z załącznikiem do Procedury. Mając na uwadze konieczność zapewnienia możliwości precyzyjnego określenia faktów oraz najdokładniejszego opisania potencjalnych nieprawidłowości umieściliśmy poniżej formularz zgłoszenia nieprawidłowości, również w wersji edytowalnej. Przekazywane zgłoszenia mają charakter poufny i mogą być anonimowe. Powyższe rozwiązanie wpisuje się w „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.Format: pdf | 4 MB

Procedura zgłaszania nieprawidłowości

Zgłoszenia można dokonać osobiście (na rzecz komórki compliance lub właściwego miejscowo koordynatora compliance) lub za pośrednictwem uniwersalnego adresu e-mail [email protected], bądź dedykowanego adresu e-mail dla JSK Sp. z o.o. [email protected] , zgodnie z załącznikiem do Procedury.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia możliwości precyzyjnego określenia faktów oraz najdokładniejszego opisania potencjalnych nieprawidłowości umieściliśmy poniżej formularz zgłoszenia nieprawidłowości, również w wersji edytowalnej. Przekazywane zgłoszenia mają charakter poufny i mogą być anonimowe.

Zgłoszenia można również dokonać poprzez aktywny formularz znajdujący się na stronie internetowej JSW S.A. pod adresem: https://www.jsw.pl/o-nas/inne/compliance/formularz-zgloszenia-nieprawidlowosci