„Ułożenie infrastruktury kablowej teletechnicznej i srk na trasie od posterunku P-2 do posterunku Sz” - data przetargu: 17.09.2019 r. godz. 10.00

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,
tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Ułożenie infrastruktury kablowej teletechnicznej i srk na trasie od posterunku P-2 do posterunku Sz”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:
Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr 91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.
Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsk.pl/


II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest ułożenie kabla teletechnicznego typu XzTKMXpw 15x4x0,8 w wykopie o długości 1600 (1300+300) mb od posterunku Sz do posterunku P-2 oraz do starej nastawni Sz wraz z zabudową studzienek rewizyjnych i szafy teletechnicznej do uruchomienia łączności zapowiadawczej pomiędzy stacją Zofiówka, Borynia i Szeroka oraz ułożenie kabli sterowniczych do urządzeń srk (ułożenie kabla YKSY 37x1,5 o długości 325 mb oraz kabla YKSY 37x1,5 o długości 1060 mb).
Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2019 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie, w pokoju nr 206.


III. Informacja dotycząca sposobu nabycia Wymagań Ofertowych.
Celem wzięcia udziału w postępowaniu Oferent winien wykupić Wymagania Ofertowe. Opłatę w wysokości 100 zł + 23% VAT należy wpłacić w kasie Zamawiającego lub na wnieść rachunek bankowy PKO BP nr: 27 1020 1026 0000 1102 0229 5319 z dopiskiem: „Opłata za Wymagania Ofertowe do przetargu na ułożenie infrastruktury kablowej teletechnicznej i srk na trasie od posterunku P-2 do posterunku Sz”.
Po wniesieniu opłaty w kasie Wymagania ofertowe są do odbioru w Sekcji Zarządzania Mieniem i Przetargów. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Zamawiającego Wymagania Ofertowe mogą zostać przesłane Oferentowi drogą elektroniczną w formacie pdf. Oferent winien wskazać adres e-mail, na który Wymagania ofertowe mają zostać wysłane.