„Budowa nowego posterunku odgałęźnego „Chudów”. - data przetargu: 07.08.19 r. godz. 10.00

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,

tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Budowa nowego posterunku odgałęźnego „Chudów”.

 I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

 Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

 II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

 Przedmiotem zamówienia jest budowa posterunku odgałęźnego w Chudowie przy ul. Kolejowej, Gmina Gierałtowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zadanie będzie realizowane na podstawie projektu budowlanego oraz otrzymanej decyzji pozwolenia na budowę.

 Przetarg odbędzie się w dniu 07.08.2019 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie, w pokoju nr 206.