Wymiana nawierzchni torowej linii nr 28 w torze nr 31 na odcinku 210 metrów oraz kompleksowa wymiana rozjazdu zwyczajnego nr 139 na bocznicy Knurów

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,

tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wymiana nawierzchni torowej linii nr 28 w torze nr 31 na odcinku 210 metrów oraz kompleksowa wymiana rozjazdu zwyczajnego nr 139 na bocznicy Knurów”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót remontowych polegających na:

Zadanie nr 1: Wymiana nawierzchni torowej linii kolejowej nr 28 w torze nr 31 na odcinku 210 metrów, w okręgu nastawczym SzkC. Stacja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice” Ruch Szczygłowice (44-193 Knurów, ul. Górnicza 1) oraz

Zadanie nr 2: Kompleksowa wymiana rozjazdu zwyczajnego nr 139 na bocznicy Knurów w okręgu nastawczym KnK. Bocznica Knurów zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice” Ruch Knurów (44-190 Knurów, ul. Kopalniana 1).

Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2020 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie-Bzie, w pokoju nr 206.  W związku z sytuacją zagrożenia epidemią wirusa SARS-COV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz zakazem wstępu do budynku siedziby Zamawiającego postępowanie odbędzie się BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW.

III. Informacja dotycząca sposobu nabycia Wymagań Ofertowych.

Celem wzięcia udziału w postępowaniu Oferent winien wykupić Wymagania Ofertowe. Opłatę w wysokości 100 zł + 23% VAT należy wnieść na rachunek bankowy PKO BP nr: 27 1020 1026 0000 1102 0229 5319 z dopiskiem: „Wymiana nawierzchni torowej linii nr 28 w torze nr 31 na odcinku 210 metrów oraz kompleksowa wymiana rozjazdu zwyczajnego nr 139 na bocznicy Knurów”.

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Zamawiającego Wymagania Ofertowe mogą zostać przesłane Oferentowi drogą elektroniczną w formacie pdf. Oferent winien wskazać adres e‑mail, na który Wymagania ofertowe mają zostać wysłane.

 

Pozostałe informacje w pliku .pdf - Ogłoszenie