Wykonanie remontów nawierzchni kolejowej na stacji KWK Szczygłowice

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wykonanie remontów nawierzchni kolejowej na stacji KWK Szczygłowice”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni kolejowej wybranej infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na stacji KWK Szczygłowice w obrębie okręgów nastawczych SzkA1, SzkA, SzkB. Stacja KWK Szczygłowice znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice” Ruch Szczygłowice (44-193 Knurów, ul. Górnicza 1).

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

Część 1 w ramach, której wyodrębniono zadania nr 1 i 2:

Zadanie nr 1: „Remont kapitalny nawierzchni kolejowej toru nr 24, 24a, wstawki międzyrozjazdowej 70/71, rozjazdu nr 70 oraz rozjazdu nr 71 na Stacji Szczygłowice w okręgu nastawczym SzkB”

i

Zadanie nr 2: „Remont kapitalny nawierzchni kolejowej toru nr 117, rozjazdów nr: 33, 19, 17, 15, 41, wstawek międzyrozjazdowych: 19/17, 17/16, 16/15, 15/14, 14/41 oraz wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 16 w okręgach nastawczych SzkA1, SzkA”.

Część 2 w ramach, której wyodrębniono zadania nr 3 i 4:

Zadanie nr 3: „Remont kapitalny nawierzchni kolejowej toru nr 39, rozjazdu nr 78, wstawek międzyrozjazdowych: 53/54, 54/74, 74/75, 76/78, 78/79, wymiana doboru podrozjazdnic
w rozjeździe nr 54, 74 w okręgu nastawczym SzkB wraz z poprawą odprowadzenia wód opadowych
do stacyjnych urządzeń odwadniających”

i

Zadanie nr 4: „Remont kapitalny nawierzchni kolejowej toru nr 59 oraz części toru nr 28 a także wymiana podrozjazdnic w rozjeździe nr 152”.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.05.2021 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie-Bzie, w pokoju nr 206.                       W związku z sytuacją zagrożenia epidemią wirusa SARS-COV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz zakazem wstępu do budynku siedziby Zamawiającego postępowanie odbędzie się BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW.

III. Informacja dotycząca sposobu nabycia Wymagań Ofertowych.

Celem wzięcia udziału w postępowaniu Oferent winien wykupić Wymagania Ofertowe. Opłatę w wysokości 100 zł + 23% VAT należy wnieść rachunek bankowy PKO BP nr: 27 1020 1026 0000 1102 0229 5319 z dopiskiem: „Wykonanie remontów nawierzchni kolejowej na stacji KWK Szczygłowice”.

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Zamawiającego Wymagania Ofertowe mogą zostać przesłane Oferentowi drogą elektroniczną w formacie pdf. Oferent winien wskazać adres e‑mail, na który Wymagania ofertowe mają zostać wysłane.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę w zaklejonej kopercie z nazwą i adresem Zamawiającego, pełną nazwą i siedzibą Oferenta –  z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” przed dniem 07.05.2021 r. godz. 10.00 – „Wykonanie remontów nawierzchni kolejowej na stacji KWK Szczygłowice”, należy złożyć najpóźniej w dniu otwarcia ofert do godz. 09.30 na portierni budynku Dyrekcji KWK „Jastrzębie-Bzie”, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Górniczej 1 (tymczasowe biuro podawcze na stanowisku ochrony). Oferta może być złożona za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera jednak musi wpłynąć do Zamawiającego w terminie wskazanym powyżej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez Oferentów ofert w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected]remove-this.jsk.pl na warunkach określonych w Wymaganiach Ofertowych

 

pozostałe szczegóły w pliku .pdf