Remont wiaduktu kolejowego w Knurowie

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Remont wiaduktu kolejowego w Knurowie”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wiaduktu kolejowego żelbetowego przeprowadzającego tory nr 239 i 250 na obszarze bocznicy kolejowej Knurów. Wiadukt położony jest nad torami 1 i 2 linii kolejowej 149 PKP PLK S.A. w Knurowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2021 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie-Bzie, w pokoju nr 206. W związku z sytuacją zagrożenia epidemią wirusa SARS-COV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz zakazem wstępu do budynku siedziby Zamawiającego postępowanie odbędzie się BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW.

III. Informacja dotycząca sposobu nabycia Wymagań Ofertowych.

Celem wzięcia udziału w postępowaniu Oferent winien wykupić Wymagania Ofertowe. Opłatę w wysokości 100 zł + 23% VAT należy wnieść rachunek bankowy PKO BP nr: 27 1020 1026 0000 1102 0229 5319 z dopiskiem: „Remont wiaduktu kolejowego w Knurowie”.

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Zamawiającego Wymagania Ofertowe mogą zostać przesłane Oferentowi drogą elektroniczną w formacie pdf. Oferent winien wskazać adres e‑mail, na który Wymagania ofertowe mają zostać wysłane.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę w zaklejonej kopercie z nazwą i adresem Zamawiającego, pełną nazwą i siedzibą Oferenta – z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” przed dniem 20.05.2021 r. godz. 10.00 – „Remont wiaduktu kolejowego w Knurowie”, należy złożyć najpóźniej w dniu otwarcia ofert do godz. 09.30 na portierni budynku Dyrekcji KWK „Jastrzębie-Bzie”, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Górniczej 1 (tymczasowe biuro podawcze na stanowisku ochrony). Oferta może być złożona za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera jednak musi wpłynąć do Zamawiającego w terminie wskazanym powyżej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez Oferentów ofert w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected]remove-this.jsk.pl na warunkach określonych w Wymaganiach Ofertowych.

 

Pozostałe informacje w pliku .pdf