Odbiór odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 02 04*

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Odbiór odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 02 04*.”

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów niebezpiecznych o kodzie: 17 02 04*- odpady drewna  tj. zużytych podkładów kolejowych, które będą zdeponowane na stacjach i bocznicach kolejowych, którymi zarządza Zamawiający.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.05.2021 r. godz. 11.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. w pokoju nr 206. W związku z sytuacją zagrożenia epidemią wirusa SARS-COV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz zakazem wstępu do budynku siedziby Zamawiającego postępowanie odbędzie się BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW.

III. Informacja dotycząca sposobu nabycia Wymagań Ofertowych.

Celem wzięcia udziału w postępowaniu Oferent winien wykupić Wymagania Ofertowe. Opłatę w wysokości 100 zł + 23% VAT należy wnieść rachunek bankowy PKO BP nr: 27 1020 1026 0000 1102 0229 5319 z dopiskiem: „Odbiór odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 02 04*.”

Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek Zamawiającego Wymagania Ofertowe mogą zostać przesłane Oferentowi drogą elektroniczną w formacie pdf. Oferent winien wskazać adres e‑mail, na który Wymagania ofertowe mają zostać wysłane.

 

pozostałe informacje w pliku .pdf