Bieżące utrzymanie infrastruktury teletechnicznej

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,

tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Bieżące utrzymanie infrastruktury teletechnicznej”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie infrastruktury teletechnicznej, w którego zakres wchodzi:

 • wykonywanie badań i pomiarów zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • prowadzenie obsługi i eksploatacji,
 • wykonywanie konserwacji,
 • wykonywanie napraw, remontów w tym wymiany teletechnicznych linii kablowych, radiotelefonów, telefonów stacjonarnych,
 • wykonywanie inwentaryzacji urządzeń teletechnicznych, łączności, radiotelefonów stacjonarnych
  i noszonych,
 • montaż urządzeń i infrastruktury teletechnicznej,
 • opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń teletechnicznych,
 • usuwanie uszkodzeń,
 • awaryjne usuwanie zgłoszonych, awarii, usterek i nieprawidłowości,
 • zapewnienie dyspozycyjności brygad awaryjnych ( pełnienie dyżurów),
 • wykonywanie kontroli urządzeń i odsłuchów rozmów wraz z protokołami,
 • prowadzenie szkoleń, pouczeń pracowników Zamawiającego z zakresu łączności teletechnicznej, radiowej, bezprzewodowej jak i przewodowej,

Czynności związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury teletechnicznej, szkoleniami, usuwaniem awarii wykonywane będą na obiektach własnych, zarządzanych lub utrzymywanych przez Zamawiającego i mają na celu utrzymanie tej infrastruktury we właściwym stanie technicznym.

Przetarg odbędzie się w dniu 02.07.2020 r. godz. 11.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie-Bzie, w pokoju nr 206.                       

W związku z sytuacją zagrożenia epidemią wirusa SARS-COV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz zakazem wstępu do budynku siedziby Zamawiającego postępowanie odbędzie się BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW.

III. Informacja dotycząca sposobu nabycia Wymagań Ofertowych.

Celem wzięcia udziału w postępowaniu Oferent winien wykupić Wymagania Ofertowe. Opłatę w wysokości 100 zł + 23% VAT należy wnieść rachunek bankowy PKO BP nr: 27 1020 1026 0000 1102 0229 5319 z dopiskiem: „Bieżące utrzymanie infrastruktury teletechnicznej”.

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Zamawiającego Wymagania Ofertowe mogą zostać przesłane Oferentowi drogą elektroniczną w formacie pdf. Oferent winien wskazać adres e‑mail, na który Wymagania ofertowe mają zostać wysłane.

 

pozostałe informacje w pliku pdf.