„Bieżące utrzymanie budynków w zakresie napraw i konserwacji instalacji” - data przetargu: 22.10.2019 r. godz. 12.00

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,

tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Bieżące utrzymanie budynków w zakresie napraw i konserwacji instalacji”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie budynków i kontenerów (zwanych dalej obiektami), w zakresie napraw i konserwacji instalacji w tym: instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. wraz z kotłami, sterownikami i wymiennikami, przyłączy ww. mediów do budynków oraz obsługi oczyszczalni ścieków, eksploatacji studni – osadników podczyszczających. Obiekty te wykorzystywane są do prowadzenia działalności Zamawiającego związanej z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2019 r. godz. 12.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie, w pokoju nr 206.

III. Informacja dotycząca sposobu nabycia Wymagań Ofertowych.

Celem wzięcia udziału w postępowaniu Oferent winien wykupić Wymagania Ofertowe. Opłatę w wysokości 100 zł + 23% VAT należy wpłacić w kasie Zamawiającego lub na wnieść rachunek bankowy PKO BP nr: 27 1020 1026 0000 1102 0229 5319 z dopiskiem: „Opłata za Wymagania Ofertowe do przetargu na „Bieżące utrzymanie budynków w zakresie napraw i konserwacji instalacji”.

Po wniesieniu opłaty w kasie Wymagania ofertowe są do odbioru w Sekcji Zarządzania Mieniem i Przetargów. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Zamawiającego Wymagania Ofertowe mogą zostać przesłane Oferentowi drogą elektroniczną w formacie pdf. Oferent winien wskazać adres e‑mail, na który Wymagania ofertowe mają zostać wysłane.