Bieżące remonty nawierzchni kolejowej i budowli inżynieryjnych bocznicy Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: „Bieżące remonty nawierzchni kolejowej i budowli inżynieryjnych bocznicy Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.”

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia są bieżące remonty nawierzchni kolejowej i budowli inżynieryjnych bocznicy kolejowej JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowej Górniczej, będącej w Zarządzie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.”.

Przez bieżące remonty należy rozumieć wykonywanie czynności naprawczych, konserwacyjnych oraz diagnostycznych w obiektach wymienionych w § 2 wymagań ofertowych gwarantujących bezpieczne utrzymanie ciągłości ruchu kolejowego. Przedmiotem zamówienia nie są objęte remonty główne
i naprawy związane z usuwaniem skutków szkód górniczych.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2020 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie-Bzie, w pokoju nr 206.  W związku z sytuacją zagrożenia epidemią wirusa SARS-COV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz zakazem wstępu do budynku siedziby Zamawiającego postępowanie odbędzie się BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW.

III. Informacja dotycząca sposobu nabycia Wymagań Ofertowych.

Celem wzięcia udziału w postępowaniu Oferent winien wykupić Wymagania Ofertowe. Opłatę w wysokości 100 zł + 23% VAT należy wnieść rachunek bankowy PKO BP nr: 27 1020 1026 0000 1102 0229 5319 z dopiskiem: „Bieżące remonty nawierzchni kolejowej i budowli inżynieryjnych bocznicy Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.”

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Zamawiającego Wymagania Ofertowe mogą zostać przesłane Oferentowi drogą elektroniczną w formacie pdf. Oferent winien wskazać adres e‑mail, na który Wymagania ofertowe mają zostać wysłane.

 

 

Pozostałę informacje w pliku .pdf